REKISTERI- JA TIETOSUOJA­SELOSTE

 

Rekisteri- ja tietosuojaseloste, asiakas- ja sidosryhmärekisteri

Tämä on Teatteri Mukamaksen kannatusyhdistys ry:n henkilötietolain (10§ ja 24§) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 24.5.2018.

 

1. Rekisterinpitäjä

Teatteri Mukamaksen kannatusyhdistys ry
Pispalan valtatie 30, 33250 Tampere
Y-tunnus 0471638-0
info(a)teatterimukamas.com, puh. 050 4656 285

 

2. Rekisteristä vastaavat yhteyshenkilöt

Katarina Stycz, info(a)teatterimukamas.com, puh. 050 4656 285
Veronica Stycz, veronica.stycz(a)teatterimukamas.com, puh. 050 5869 278

 

3. Rekisterin nimi

Teatteri Mukamaksen asiakas- ja sidosryhmärekisteri. Lippupiste Oy vastaa lipunmyynnin osalta asiakasrekisteristä.

 

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on rekisterinpitäjän oikeutettu etu (asiakassuhde), henkilön oma suostumus ja/tai sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin sekä potentiaalisiin asiakkaisiin tiedottein, palvelu- ja markkinointiviestein. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, asema/yritys, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, osoite, www-sivustojen osoitteet, tiedot kiertuetilauksista, ostetuista lipuista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot. Tietojen säilyttämisen kestoa ei ole määritelty erikseen.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan internetistä sekä asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista, yhteistyökumppanimme Lippupiste Oy:n asiakasrekisteristä (Teatteri Mukamaksen järjestämien tilaisuuksien asiakkaat) ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Manuaaliset aineistot säilytetään lukitussa tilassa. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle info(a)teatterimukamas.com. Rekisterinpitäjä pyytää pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

 

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle osoitteeseen info(a)teatterimukamas.com. Rekisterinpitäjä pyytää pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.